Titel

Privacy verklaring

.

Algemeen         

Inleiding            

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw werkgever). Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.                                    

Dit Privacy Statement is gericht aan iedereen die betrokken is of raakt bij de (uitvoering van) diensten van Maas & van Oss of gebruik maakt van de website of elektronische omgevingen van Maas & van Oss, zoals een app of online portal.                               

Persoonsgegevens                                         

Persoonsgegevens betreft alle informatie die kan worden gebruikt om iemand te identificeren, of informatie die met iemands persoonsgegevens in verband kunnen worden gebracht.          

Maas & van Oss verwerkt persoonsgegevens bij de verlening van haar diensten, maar ook als iemand onze website of App bezoekt.    

Maas & van Oss zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de in deze Privacy Statement omschreven doeleinden.            

Maas & van Oss neemt passende maatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens neemt Maas & van Oss de wet- en regelgeving in acht.                                          

De verwerking van gegevens                                  

Maas & van Oss verwerkt allerlei gegevens, waaronder persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de soort dienstverlening die is neergelegd in de overeenkomst met de opdrachtgever, of een hieraan gerelateerde verwerkersovereenkomst indien van toepassing.            

Welke persoonsgegevens Maas & van Oss verwerkt hangt af van de precieze dienst of omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

contactgegevens, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres; 

• Identiteitsgegevens zoals geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, burger service nummer (BSN);

• Huwelijkse staat, gegevens partner en informatie over kinderen (voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften;

• Kopie identiteitsbewijzen;

• IBAN en tenaamstelling;

• gegevens omtrent de ( toepasselijkheid van, danwel ten behoeve van het bestaan en/of de verkrijging en/of behoud van rechten uit hoofde van) fiscale en/of sociale wet- en/of regelgeving;

•  gegevens omtrent (loon)beslag, surseance van betaling, faillissement en/of toepasselijke schuldsanering;

• gegevens uit toepasselijke arbeidsovereenkomsten en/of andere arbeidsvoorwaardenregelingen zoals pensioenregelingen, of gegevens i.v.m. personeelsadministratie;

• de rechtsvorm en/of vertegenwoordigingsbevoegdheid van opdrachtgevers of gebruikers van diensten van Maas & van Oss;

• gegevens die verband houden met de diensten, zoals correspondentie, data van afspraken, gespreksverslagen, etc.;

• Het IP-adres of IP – adressen van bezoekers van de website en/of andere elektronische omgevingen van Maas & van Oss. 

De grondslag van de verwerking                                           

Maas & van Oss verwerkt de persoonsgegevens om de volgende redenen en doeleinden:          

• Om te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van huidige en/of toekomstige overeenkomsten met haar opdrachtgevers en/of (sub)verwerkers;

• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

• Om te voldoen aan verzoeken van diensten;

• Om u te voorzien van extra informatie die voor u van belang kan zijn,

• Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken en te houden, zoals betalingsverwerking, websitebeheer, (financiële) analyses, beveiliging en fraudebestrijding, corporate governance, rapportage en juridische compliance, en bedrijfscontinuïteit;

• Om gebruikers of opdrachtgevers toegang te (kunnen) verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van (besloten delen van) websites;

• Ten behoeve van of het mogelijk maken van gebruik van de diensten;

• In verband met maatregelen ter bescherming en/of verbetering van (het gebruiksgemak van) de website.     

Bovenstaande betekent concreet ook dat wij u persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden           

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.          

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.     

Inschakeling van derden            

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, omdat deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken. Bijvoorbeeld adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen.          

Wij zullen met die derden overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

Bewaartermijn                                

Na beëindiging van de overeenkomst zal Maas & van Oss persoonsgegevens op verzoek en binnen een redelijke termijn teruggeven of verwijderen.       

Het is niet altijd mogelijk om gegevens direct te verwijderen. Soms dienen gegevens bewaard te worden, bijvoorbeeld in verband met een contractuele bewaarplicht, een wettelijke bewaarplicht, zoals voor de Belastingdienst of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsorganisatie.      

Beveiliging       

Maas & van Oss heeft technische en organisatorische maatregelen genomen voor de bescherming van persoonsgegevens voor zover in redelijkheid van ons verlangd kan worden. Daarnaast verplichten wij onze medewerkers en eventuele derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Onze medewerkers zijn afdoende bekend met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.       

Website                             

Maas & van Oss besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Maas & van Oss kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via haar website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via de website van Maas & van Oss is voor eigen risico van de gebruiker.                    

Maas & van Oss is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door de verspreiding van informatie via het internet. Ook is Maas & van Oss niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt Maas & van Oss geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Maas & van Oss via haar website.             

De website van Maas & van Oss bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Maas & van Oss aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door Maas & van Oss worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.    

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maas & van Oss is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.                            

Social Media                    

Maas & van Oss maakt gebruik van social media kanalen.            

Maas & van Oss is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door de verspreiding van informatie via deze kanalen. Ook is Maas & van Oss niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt Maas & van Oss geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Maas & van Oss via deze kanalen.             

Cookies                                              

Maas & van Oss maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar met het internet verbonden apparaten versturen om een browser te identificeren en/of om informatie en/of instellingen op te slaan en/of herkennen wanneer deze terugkomt op de website. 

Ze helpen ook bij het bieden van een ervaring op maat. Cookies kunnen ook worden ingezet om bepaalde soorten fraude te herkennen. In veel gevallen kunnen cookievoorkeuren worden beheerd en het gebruik van cookies en andere gebruikte gegevensverzamelingstechnologieën worden aangepast en/of uitgeschakeld door de instellingen van de browser te wijzigen. Hiervoor wordt verwezen naar de sectie ‘help’ van de toepasselijke browser voor meer informatie over cookie voorkeuren en/of wijziging van privacy instellingen.       

Maas & van Oss maakt net als veel andere ondernemingen gebruik van Google Analytics. Voor meer informatie over hoe Google Analytics gegevens gebruikt, verwijzen wij u naar ''Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt” op de website:       

www.google.com/policies/privacy/partners/.   

Uw rechten      

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). U hebt daarnaast het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij. Indien u dit wenst      

kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@maasenvanoss.nl of een brief sturen naar Maas & van Oss, Tramstraat 25, 5388 GE Nistelrode.             

Datalekken                       

Mocht er sprake zijn van een datalek dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.                       

Wijzigingen      

De meest recente versie van ons privacy statement is de van toepassing zijnde en is te vinden op onze website.             

Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u steeds van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.                                

Vragen of klachten        

Als u vragen of klachten heeft over hoe wij omgaan met persoonsgegevens of over ons privacy statement, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@maasenvanoss.nl of een brief te sturen naar Maas & van Oss, Tramstraat 25, 5388 GE Nistelrode.

DIRECT CONTACT

Partners

Naast boekhouden ondersteunen wij u ook met:

Vragen of weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel: 0412 - 617491 of mail naar info@maasenvanoss.nl

Zij kozen ook voor Maas & van Oss

CONTACT

Met het versturen van dit formulier stemt u in met onze privacy voorwaarden


Ons kantoor Maas & van Oss helpt u graag met al uw ondernemers- vraagstukken. Wij zijn een klein kantoor, maar wel krachtig in onze aanpak. Professioneel, laagdrempelig en servicegericht.